דן פרנס מנכל קרסו נדלן צילום לני בן בשט

החברה מכרה במחצית הראשונה 85 יח"ד בתמורה כספית של כ- 254 מיליון שקל, ובמחירי מכירה למ"ר גבוהים מאשתקד, המביאים אותה לעלייה ברווח הגולמי מ- 16% בשנת 2022 ל- 19% בתקופת הדוח

בתקופת הדוח התקשרה החברה עם חברת יוקה פארק בהסכם לרכישת 50% מקרקע בשטח כ-10 דונם באופקים, להקמת פרויקט מעורב שימושים של מסחר, תעשיה ואחסנה ב-22 אלף מ"ר

בתקופת הדוח התקשרה החברה עם חברת יוקה פארק בהסכם לרכישת 50% מקרקע
בשטח כ-10 דונם באופקים, להקמת פרויקט מעורב שימושים של מסחר, תעשיה ואחסנה ב-22 אלף מ"ר

דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן :"קרסו נדל"ן מסיימת את המחצית הראשונה עם מכירות של 85 יחדיות דיור

בסביבה מאקרו כלכלית מאתגרת והתקררות בשוק הדיור, לצד עליה בהכנסות מהנדלן המניב.

הרוב המוחלט של הפרויקטים למגורים שלנו מושתת על עסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית לסוגיה,

אשר מתאפיינים ברמת חוב נמוכה מאוד ובשל כך עליית הריבית לא מגדילה את הוצאות המימון ולא

שוחקת את הרווחיות הגולמית שלהם. לחברה איתנות פיננסית ואסטרטגיית השקעות שאינה צורכת ריתוק

הון ומאפשרת גמישות פיננסית. אנו פועלים להרחבת זרוע הנדל"ן המניב ובתוכה המרכזים המסחריים

המתאפיינים ברמת סיכון נמוכה, ומקדמים באזורי הביקוש את פרויקטי המגורים שלנו הנשענים ברובם על

הבשלת פרויקטי התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים, שאנו צופים להם ביקושים גדולים מאוד".

 

חברת קרסו נדל"ן מקבוצת קרסו, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה

של שנת 2023, ומדווחת על עלייה ברווחיות ממגזר הדירות למגורים, גידול בהכנסות משכירות בנכסים

המניבים, ורכישת קרקע לבניית מתחם לוגיסטי.

במהלך התקופה המשיכה החברה לפעול להשבחת ופיתוח הפעילות בתחומי המניב והמגורים, מתחמי

החברה הנמצאים בתהליכי השבחה עברו אבני דרך משמעותיות עם אישור הגדלת הזכויות במתחם

העסקים VICA בפתח תקווה ואישור הועדה המקומית בת"א להפקדת התב"ע במרחב ריב"ל קרסו. בנוסף,

אושרו תוכניות החברה בתחום המגורים לבניית כאלף יחידות בחולון.

לצד אלו, קרסו נדל"ן נכנסת לראשונה לתחום הבנייה של מתחמים לוגיסטיים. החברה התקשרה עם חברת

יוקה פארק בהסכם לרכישת 50% מקרקע בשטח של כ-10 דונמים באופקים בסך של כ-14 מיליון שקל

והקמת פרויקט הכולל בניית 22 אלף מ"ר (כ-18.5 אלפי מ"ר לשיווק), בשימושים מעורבים של מסחר,

תעשיה ואחסנה, במטרה להעמידם למכירה למשתמשי קצה או משקיעים.

מבחינת תוצאות הפעילות – קרסו רשמה במחצית הראשונה הכנסות בהיקף 183 מיליון שקל מיזמות

למגורים. החברה מכרה בתקופה זו 85 יח"ד בתמורה כספית של כ-254 מיליון שקל (ללא מע"מ) במחירי

מכירה למ"ר גבוהים יותר מאשתקד ומציגה עלייה ברווח הגולמי מ- 16% בשנת 2022 ל- 19% בתקופת

הדוח. ההכנסות משכירות הנדל"ן המניב הפעיל של החברה צמחו בכ-17% בהשוואה לתקופה מקבילה

 

אשתקד ל-41 מיליון שקל, בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחבת זרוע הנכסים המניבים. סך הכנסות

החברה במחצית הסתכמו בכ-232.3 מיליון שקל.

ה- NOI של הנכסים המניבים צמח בכ-17.3% ביחס לתקופה המקבילה והסתכם בכ-33 מיליון שקל.

הרווח הגולמי ממכירות מקרקעין, דירות ושירותי בנייה הסתכם לסך של כ-35 מיליון שקל, בצד עלייה

ברווחיות מ-16% בשנת 2022 ל-19% בתקופת הדוח. הרווח התפעולי הסתכם במחצית הראשונה בסך

של כ-42.8 מיליון שקל, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-15.3 מיליון שקל.

מסיכום תוצאות הפעילות ברמה רבעונית, עולה כי קרסו רשמה ברבעון השני של השנה הכנסות בהיקף כ-

83 מיליון שקל מתחום היזמות למגורים. החברה מכרה ברבעון 38 יח"ד בתמורה כספית של כ-124 מיליון

שקל. שיעור הרווח הגולמי בתחום הנדל"ן היזמי ברבעון עמד על כ-21% והסתכם ברווח גולמי של כ-17

מיליון שקל.

בתחום הנדל"ן המניב, ההכנסות מדמי שכירות ואחזקה ברבעון השני הסתכמו לסכום של כ-22 מיליון

שקל. ה-NOI הסתכם לסכום של כ-18 מיליון שקל.

שיעור הרווח התפעולי של החברה לרבעון הינו כ-29% והסתכם ברווח תפעולי של כ-31 מיליון שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של קרסו הסתכם בכ-1.279 מיליארד שקל – כ-37% מהמאזן במחצית

הראשונה, והיחס השוטף הינו 1.4. הנדל"ן להשקעה של החברה הסתכם לסך של כ-1.852 מיליארד

שקל, המהווה גידול של כ-40.5% בשנה. לחברה יתרות מזומנים חופשיות בסך כ-179 מיליון שקל (ועוד

כ-72 מיליון שקל מזומנים בחשבונות הליווי.)

בתחום המגורים לחברה 54 פרויקטים בשלבי התכנון והביצוע, מתוכם 41 פרויקטים הם מסוג התחדשות

עירונית. בסה"כ הפרויקטים הנ"ל כוללים כ-10 אלף יח"ד לשיווק (ביחד עם שותפים) הצפויות להניב

הכנסות של כ-19.1 מיליארד שקל ורווח גולמי של כ-3.6 מיליארד שקל בשנים הבאות. נכון לסוף הרבעון

השני, לחברה יש 838 יח"ד לשיווק בפרויקטים בהקמה, מתוכן נמכרו 517 יח"ד בתמורה כספית כוללת של

כ- 1.36 מיליארד שקל. במהלך התקופה ולאחריה אושרו שתי תכניות מתאר החלות במקרקעי פרויקטים

מסוג ההתחדשות העירונית של החברה בחולון הכוללות 1,006 יח"ד, מתוכן 718 יח"ד לשיווק ו-3,775

מ"ר למסחר ותעסוקה.

בתחום המניב רכשה החברה את מג'י סיטי את המרכז המסחרי ביבנה הצפוי להניב NOI של כ-11.3

מיליון שקל בשנה, ומצטרף ל-5 מרכזים שכונתיים הפעילים של החברה ועוד 2 בייזום. כמו כן, קיבלה

החברה את אישור הוועדה המקומית פתח תקווה להגדלת זכויותיה בפרויקט VICA בעיר (חלק החברה

50%) בכ-40 אלף מ"ר לכ- 120,000 מ"ר על קרקעי. בנוסף, הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו,

אישרה להפקדה את תוכנית ";מרחב ריב"ל קרסו הנמצאת על חטיבת קרקע בשטח כולל של כ-13 דונם

בין הרחובות יגיע כפיים, יד חרוצים וריב"ל.

לחברה פרויקטים בתכנון הצפויים להתחיל בביצוע במהלך השנה העוקבת, חלקם ביחד עם שותפים,

הכוללים כ-1,253 יח"ד למכירה וכ-4,516 מ"ר למסחר.