לחברה 1,469 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,296 יח"ד – 88%; הרווח הגולמי שטרם הוכר  בדוחות עומד על כ-850 מיליון שקל.

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן: "שנת 2023 מתאפיינת בהאטה בשוק הנדל"ן למגורים בישראל עם ירידה במכירת הדירות החדשות. עם זאת, החברה הגיעה לתקופה זו עם מלאי מצומצם של דירות לא מכורות ועם יתרות נזילות גבוהות, אשר יאפשרו לנו לנצל הזדמנויות ולהיכנס לפרויקטים חדשים. בשבועות האחרונים התחלנו בשיווק פרויקט מצפה רנה בעיר לוד, ובשנה הקרובה יתחיל שיווקם של פרויקטים נוספים כדוגמת "מכבי יפו", "קריניצי" ברמת גן ושלב ד' באכזיב. במקביל, אנחנו ממשיכים בהקמתם של הפרויקטים הקיימים שלנו, כאשר המכירות הגבוהות של יח"ד שרשמנו בשנתיים הקודמות, מאפשרים לנו להציג ברבעון השני צמיחה נאה בהכנסות וברווח הגולמי, כולל חלקנו בחברות המוחזקות. המאמץ העיקרי של החברה כיום הוא לקדם את ביצוע הפרויקטים שכבר בהליכי בניה וברובם מכורים, ובנוסף לקדם את רישוי הפרויקטים שבתכנון לקראת מימוש, שיווק וביצוע".

 

חברת צמח המרמן פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2023, ומדווחת על עלייה בהכנסות וברווח הגולמי, עלייה בהון העצמי, ועל רווח גולמי גבוה שטרם הוכר בדוחות החברה.
החברה רשמה ברבעון עלייה של 24% בהכנסות (כולל חלקה בחברות מוחזקות), לכ-145 מיליון שקל, לעומת כ-117 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. חלק ניכר מהפעילות העסקית של החברה מנוהל דרך חברות מוחזקות ולא בא לידי ביטוי בסעיף ההכנסות המוצגות בדוח המאוחד, דבר שמקשה על ההשוואה של ההכנסות והרווחיות הגולמית והתפעולית בין התקופות. הכנסות החברה (כפי שהן מוצגות בדוחות הכספיים המאוחדים) ברבעון השני הסתכמו בכ-67 מיליון שקל לעומת כ-61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי של צמח המרמן עלה ב-25% והסתכם בכ-30 מיליון שקל (20.82% מההכנסות), לעומת כ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (20.34% מההכנסות). תמהיל ההכנסות כולל גם את פעילות הביצוע, אשר מאופיינת ברווחיות גולמית נמוכה יותר מאשר תחום הייזום.
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם לכ-19.4 מיליון שקל, לעומת כ-30.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מירידה ברווחים משערוך של נכסים מניבים שבבעלות החברה.
ברבעון השני רשמה החברה עליית ערך נדל"ן להשקעה של 6.9 מיליון שקל בגין פרויקט השכרת הדירות בכרמיאל, ופרויקטי בצלאל ונווה צדק בת"א. ברבעון המקביל אשתקד נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה של כ-28 מיליון שקל, בעיקר בגין עליית ערך בפרויקט ההשכרה בכרמיאל.
כמו-כן, הרווח הנקי מושפע מהפרשי עיתוי בהכרה בהכנסות עפ"י התקן החשבונאי בהתאם להתקדמות בביצוע הפרויקטים. מאחר ומרבית הדירות שנמכרו נמצאות לקראת התחלת ביצוע או בשלבים ראשונים של ביצוע, ההכרה בהכנסות בגינן נדחית לרבעונים הבאים.

 

צמח המרמן מכרה ברבעון השני 21 דירות בהיקף כספי של כ-71 מיליון שקל (חלק החברה כ-27 מיליון שקל), לעומת כ-117 יח"ד בכ-451 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהאטה כללית במכירת דירות חדשות במשק ומקיטון משמעותי במלאי הזמין למכירה. מ-1 ביולי ועד בסמוך לאישור הדוח מכרה החברה 5 יח"ד נוספות בהיקף כספי כולל של 17.6 מיליון שקל (חלק החברה 8. 8 מיליון שקל).
מחיר יח"ד ממוצעת עמד ברבעון השני על כ-3.37 מיליון שקל לעומת כ-3.86 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וכ-3.81 מיליון שקל בשנת 2022 כולה. המחיר הממוצע מושפע בעיקר מתמהיל הדירות הנמכר בתקופה.
היקף המאזן של החברה עמד ליום 30 ביוני 2023 על כ-1.786 מיליארד שקל לעומת כ-1.867 מיליארד שקל ליום ה-31 בדצמבר 2022. יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמה בכ-115 מיליון שקל. ההון העצמי נכון לסוף הרבעון השני 2023 עלה והסתכם בכ-472 מיליון שקל, לעומת כ-445 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2022.
לחברה 1,469 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,296 יח"ד. הרווח הגולמי שטרם הוכר בדוחות החברה עומד על כ-850 מיליון שקל. כ-88% ממלאי הדירות בשיווק או/ו בבנייה שאוכלסו/לאכלוס בשלוש השנים הקרובות כבר נמכרו, כאשר מלאי הדירות הלא מכורות שבידי החברה הסתכם ב-173 דירות ב-30 ביוני 2023. לאחר תאריך המאזן החלה החברה בשיווק 120 יח"ד בפרויקט "מצפה רנה" בעיר לוד.
לחברה מגוון נכסים מניבים המסווגים כנדל"ן להשקעה. נכון לסוף הרבעון הסתכם שווי הנדל"ן להשקעה של החברה בכ-79 מיליון שקל, לעומת כ-212 מיליון שקל בסוף 2022. הירידה נובעת מסיווג פרויקט הדיור להשכרה בכרמיאל תחת סעיף נכסים מוחזקים למכירה.
חברת הבת סיון ביצוע (הנתונים לפי 100%, חלק החברה 50%): ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-133 מיליון שקל לעומת כ-99 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ-14 מיליון שקל לעומת כ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

חברת צמח המרמן וקבוצת רוזיו משווקות את פרויקט  וייצמן פנקס בתל – אביב.  מרחק הליכה מפארק הירקון ומכיכר המדינה.

הבנייה בבפרויקט בעיצומה והאכלוס עתיד להתבצע בעוד כשנה וחצי –  תחילת 2025.

לפרטים נוספים אודות פרויקט וייצמן פנקס >>