הנהלת רמ"י גיבשה אתמול שורת החלטות חדשות עם תושבי קו העימות בצפון ובדרום במגזרים העירוני והכפרי בהיבטים התיישבותיים ותעסוקתיים שנועדו לחזק יישובים אלו. ההחלטות ישמשו  כהוראת שעה לשלוש שנים ותובאנה בימים הקרובים לאישור מועצת מקרקעי ישראל. בכך מתחילים משרדי הממשלה להגיב על אירועי ה 7 באוקטובר לאחר שבמשך כמעט חודש גילו אזלת יד בכל הקשור לביטחון, תחבורה, דיור וגרמו לעמותות ופעילים לקחת יוזמה ולבצע משימות אשר באחריות הממשלה.

 

להלן ההחלטות שאושרו בהנהלה:

יוגדל שיעור בני המקום בהקצאות  קרקע באזורי עדיפות לאומית בצפון ובדרום

הנהלת רמ"י החליטה היום להגדיל עד ל-60% את הקצאות הקרקע לבני מקום במגורים בבנייה עצמית באזורי קו עימות  ול-50% בבנייה רוויה במסלולים שאינם במחיר מופחת.

יאוישו נחלות פנויות במושבים בקו עימות ללא תמורה על הקרקע 

הנהלת רמ"י אישרה לאפשר איוש נחלות פנויות ביישובי קו עימות. מדובר בעשרות נחלות שנותרו פנויות. הנחלות יוקצו בפטור מלא מתשלום באזור קו עימות. כיום נדרש תשלום של 3.75% מערך הקרקע עבור איוש נחלה חדשה.

יינתן פטור מתשלום בעת עיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה במושב בקו העימות

הנהלת רמ"י אישרה לאפשר לחברי מושב בקו עימות קבלת זכויות חכירה, תוך ויתור על הדרישה לתשלום בשיעור 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף בנייה בסיסי. גם יתרת הזכויות תהיה פטורה מתשלום .

עיגון הזכויות למגורים בקיבוצים בקו עימות- מתן פטור מתשלום

הנהלת רמ"י  אישרה  לפטור קיבוצים באזור קו עימות מתשלום  דמי חכירה בשיעור 3.75 אחוז  בעת רכישת זכויות חכירה על היקף בנייה בסיסי. גם יתרת הזכויות תהיה פטורה מתשלום.

קיבוצי קו עימות יוכלו לקבל זכויות בקרקע לבניית עד 50  דירות להשכרה למועמדים לקבלה לקיבוץ

הנהלת רמ"י אישרה לאפשר ליישובים (קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים) ביישובי קו עימות רכישת זכויות בקרקע להקמת עד 50 יחידות דיור המיועדות לשכירות עבור מועמדים לקליטה ביישוב. בנוסף אושר לאפשר הסבת מבנים קיימים למימוש מטרה זו. כל זאת, בכפוף לקבלת אישור ממוסדות התכנון.

תותר הקמת מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים במושבים ובקיבוצים בקו עימות 

הנהלת רמ"י אישרה  להציב מבנים ארעיים ביישובי קו עימות ולהסב מבנים קיימים לטובת שיכון עובדים בחקלאות (ובכלל זה עובדים ישראליים)  בכל שטח משטחי המשבצת. כל זאת, בכפוף לאישור מוסדות התכנון.

תינתן הנחת אזור לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב

הנהלת רמ"י אישרה כי קרקעות המשמשות לתעסוקה לא חקלאית (משרדים, מסעדות, ובתי קפה למשל) יוכלו ליהנות ממתן הנחת אזור על תשלום דמי חכירה מהוונים בקו עימות.

תוגדל  מכסת הקרקע למטרת תעסוקה במשבצת יישוב חקלאי

הנהלת רמ"י אישרה להגדיל עד ל 150 דונם נטו את מכסת התעסוקה ליישובים חקלאיים בקו עימות, אשר יגיעו למיצוי המכסה המגיעה להם.
תוגדל מכסת הקרקע המוקצית למיזמי אנרגיה מתחדשת-סולארית בתחום משבצת חקלאית

הנהלת רמ"י אישרה כי ביישובים חקלאיים בקו העימות בצפון ובדרום תותר הקצאת שטח של עד 400 דונמים ליישוב חקלאי למיזמים סולאריים.

אושרה אפשרות למיזמים משותפים למטרת מתקנים אגרו-וולטאיים (המשלבים חקלאות עם מתקנים סולאריים בדו-שימוש)

אושר: ביישובי קו עימות יתאפשר, בעת הקצאת קרקעות למיזם אגרו-וולטאי (דו-שימוש, למטרות חקלאות וסולארי), לממש את המכסה הקבועה לקרקע באמצעות הקמת מיזם משותף בין יישובים הסמוכים זה לזה בהיקף של עד 1,500 דונם. חילופי הקרקע בין היישוב המוביל ליישובי המיזם ייערכו בהתאם לחלקו של כל יישוב במיזם המשותף