תיק לקוחות (לז"ק ולז"א) צמח בכ- 22.1% והסתכם בכ- 1.4 מיליארד ₪  כאשר היקף הבטוחות המוחשיות שהחברה מחזיקה עומד על כ- 1 מיליארד ₪

גידול של כ- 36% בהכנסות המימון בשנת 2022 לכ- 181.5 מ' ₪; את השנה סיימה החברה בעלייה של כ- 15.6% ברווח הנקי לכ- 81.5 מ' ₪

הכנסות המימון ברבעון הרביעי עלו בכ- 34.4% לכ- 48.6 מ' ₪; הרווח הנקי לרבעון הרביעי הסתכם בכ- 18.0 מ' ₪

ההון העצמי עלה בכ- 21.3% לכ- 338.8 מ' ₪

הוכרזה תוכנית רכישה עצמית נוספת של מניות החברה בסכום של עד 10 מ' ₪ ולרכישה עצמית של אג"ח החברה בסכום של עד 50 מ' ₪

היקף הדיבידנד לשנת 2022 מסתכם בכ- 24 מ' ₪, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה של חלוקת לפחות 30% מהרווח הנקי של החברה בשנת 2022

עדי צים, בעל השליטה באס.אר. אקורד: "החברה ממשיכה להציג תוצאות חזקות מרבעון לרבעון, תיק הלקוחות להיום מסתכם לכ- 1.4 מיליארד ₪. אנו ממשיכים לייצר הכנסות ורווחים, ברמת חיתום גבוהה וסלקטיבית, כנגד בטוחות מוחשיות המלווה בממשל תאגידי חזק. בהתאם לתוכניות העבודה של החברה, אנו ממשיכים להרחיב פעילות החברה מול שוק ההון ומול התאגידים הבנקאיים להעמדת אשראים נוספים ושיפור בתנאי ההתקשרות עימם. במהלך תקופת הדוח הרחבנו את אג"ח (סדרה א') בשתי פעימות, בסך כולל של כ- 187 מ' ₪, וביולי האחרון גייסנו סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב'), בהיקף של כ- 94 מ' ₪, כאשר לאחר תאריך הדוח הורחבה הסדרה בכ- 70 מ' ₪. בנוסף הגדלנו מסגרות אשראי בכ- 150 מ' ₪ בבנקים. כל אלה מבטאים לראייתנו את המשך הבעת אמון בחברה וביכולותיה, משוק ההון ומהמערכת הבנקאית, כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך, ויאפשרו לנו להמשיך בעשייה להשאת ערך עבור בעלי המניות של החברה, וזאת בתקופה בה שוק האשראי החוץ בנקאי סובל מסנטימנט שלילי. במהלך הרבעון האחרון ולאחריו אף ביצענו רכישות עצמיות למניות החברה בסכום של 5 מ' ₪ והכרזנו על תוכנית נוספת לרכישות עצמיות של מניות החברה בסכום של עד 10  מ' ₪ נוספים, כמו גם לרכישת אג"ח החברה בסכום של עד 50 מ' ₪. אנו מאמינים שעת זו מהווה הזדמנות עסקית לרכישת המניות והאג"ח, שתטיב עם החברה ובעלי מניותיה".

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד בע"מ שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח גיל הוכבוים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2022.

החברה סיימה את שנת 2022 עם מצבת לקוחות, נטו של כ- 1.4 מיליארד ₪, המשקפת שיעור צמיחה שנתית בתיק האשראי של כ- 22.1% בהשוואה לשנת 2021.

התחייבויות החברה לתום שנת 2022 מורכבות בעיקר מאשראי מתאגידים בנקאיים בהיקף של כ- 745.4 מ' ₪, לעומת כ- 610.1 מ' ₪ בתום שנת 2021, מאג"ח (סדרה א') ומאג"ח (סדרה ב') בהיקף של כ- 396.8 מ' ₪ לעומת כ- 278.0 מ' ₪ בתום שנת 2021.

הגידול בהתחייבויות החברה נבע בעיקר מגידול בפעילות החברה.

במהלך התקופה עודכנה מסגרת האשראי של החברה עם אחד מהתאגידים הבנקאיים לסך של 450 מ' ₪ (חלף סך של 300 מ' ₪), כך שקווי האשראי הבנקאיים המאושרים של החברה מסתכמים לכ- 900 מ' ₪.

בינואר 2022, בוטלו הערבויות שהעמידה חברת צים אחזקות לכל אחד מהתאגידיים הבנקאיים.

בחודש ינואר 2022, השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח (סדרה א') של החברה בדרך של הרחבת סדרה בתמורה לסכום ברוטו של כ- 80.1 מ' ₪. בחודש אוגוסט 2022, השלימה החברה הנפקה פרטית נוספת של אג"ח (סדרה א') של החברה בדרך של הרחבת סדרה בתמורה לסכום ברוטו של כ- 108.6 מ' ₪.

בתחילת חודש יולי 2022, השלימה החברה גיוס של אג"ח חדשה, אג"ח (סדרה ב'), בתמורה ברוטו של כ- 93.8 מ' ₪, בריבית צמודה של כ- 1.25%. לאחר מועד הדוח, בחודש מרס 2023, השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח, סדרה ב' של החברה, בדרך של הרחבת סדרה למספר משקיעים מסווגים, אשר אינם בעלי עניין בחברה. בהיקף של כ- 75 מיליון שקל ע.נ., בתמורה כוללת של כ- 70.8 מיליון שקל (ברוטו).

בתחילת חודש יולי 2022, השלימה החברה גיוס של אג"ח חדשה, אג"ח (סדרה ב'), בתמורה ברוטו של כ- 93.8 מ' ₪. בנוסף, במהלך אוגוסט 2022 השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח סדרה א' בתמורה ברוטו של כ- 108.6 מ' ₪. לאחר מועד הדוח, בחודש מרס 2023, השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח, סדרה ב' של החברה, בדרך של הרחבת סדרה למספר משקיעים מסווגים, אשר אינם בעלי עניין בחברה. בהיקף של כ- 75 מיליון שקל ע.נ., בתמורה כוללת של כ- 70.8 מיליון שקל (ברוטו).

ההון העצמי של החברה לתום שנת 2022 הסתכם בכ- 338.8 מ' ₪, עליה של כ- 21.3% לעומת כ- 279.3 מ' ₪ בתום שנת 2021. הגידול בתקופת הדוח נובע בעיקר מהרווח הנקי לתקופה בסך של כ- 81.5 מ' ₪, בניכוי דיבידנדים ששולמו בהיקף של 24.0 מ' ₪ ורכישה עצמית של מניות החברה בסכום של כ- 5 מ' ₪.

הכנסות המימון בשנת 2022 עלו בכ- 36% לכ- 181.5 מ' ₪, לעומת כ- 133.5 מ' ₪ בשנת 2021. עיקר הגידול בהכנסות המימון נובע מהגידול בהיקף פעילות החברה שהביא לגידול בתיק הלקוחות, תוך הקפדה על טיוב תיק האשראי ובחינת איכותו, זאת לצד תהליך של עדכון מעלה בשיעורי הריבית ללקוחות על מנת להתאימן לשיעורי הריבית בהן מחויבת החברה בגין האשראי שהיא נוטלת.

הוצאות המימון ועלות ההכנסות בשנת 2022 עלו בכ- 90.5% לכ- 44.6 מ' ₪ לעומת כ- 23.4 מ' ₪ בשנת 2021. עיקר הגידול בהוצאות המימון ועלות ההכנסות נובע בעיקר מגידול בהיקפי האשראי הבנקאי והיקף אגרות החוב וכן מעליה בעלויות המימון ביחס לשנת 2021 הנובע מעליה בשיעורי ריבית הפריים ומעליית מדד המחירים לצרכן בתקופת הדוח.

חלקן של הוצאות המימון ועלות ההכנסות בשנת 2022 הסתכם בכ- 24.5% מהכנסות המימון, לעומת כ- 17.5% בשנת 2021.

הכנסות המימון נטו בשנת 2022 עלו בכ- 24.4% לכ- 136.9 מ' ₪, לעומת כ- 110.1 מ' ₪ בשנת 2021. הגידול הינו פועל יוצא מהגידול בהיקף הפעילות. שיעור הכנסות המימון נטו מסך הכנסות המימון הסתכם לכ- 75.5%, לעומת כ- 82.5% בשנת 2021. הירידה בשיעור כאמור מיוחסת, בעיקר, לגידול בעלויות המימון.

הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים, ההוצאה בגין הפסדי אשראי בשנת 2022 עלו לכ- 17.7 מ' ₪ לעומת כ- 3.6 מ' ₪ בשנת 2021, זאת בעיקר כפועל יוצא של הגידול תיק האשראי של החברה ושינויים בהערכות הנהלת החברה לגבי יכולת הגביה של חובות מסוימים כתוצאה מההרעה הכללית בדירוג האשראי של לקוחות במשק אשר להערכת החברה נובעת מהעלייה באינפלציה והעלאת שיעורי הריבית למן המחצית השנייה של שנת 2022. שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי וחובות אבודים בשנת 2022 עומד על כ- 9.8% מהכנסות המימון, לעומת כ- 2.8% בשנת 2021. בהקשר זה, יצוין כי סך ההוצאה בגין הפסדי אשראי מושפעת במידה רבה מגובה הבטוחות שמחזיקה החברה להבטחת פירעון התחייבויות של לקוחות, כאשר בשנים האחרונות החברה פועלת באופן מתמשך להגדלת היקף הבטוחות, ביחס לגובה האשראי, בהתאם מקטינה את חשיפתה להפסדי אשראי.

הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2022  גדלו בכ- 15.0% והסתכמו בכ- 18.6 מ' ₪ לעומת כ- 16.2 מ' ₪ בשנת 2021. הגידול מיוחס בעיקר לעליה בהוצאות שכר עקב גיוס עובדים ונותני שירותים, וזאת כפועל יוצא של הגידול בפעילות החברה וכן לגידול בהוצאות הייעוץ ובהוצאות שכר הדירה והאחזקה של משרדי החברה וכן מהשפעת איחוד לראשונה של חברת הבת ארנו. חלקן של הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לכ- 10.3% מהכנסות המימון, לעומת כ- 12.1% בשנת 2021.

החברה סיימה את שנת 2022 עם רווח נקי של כ- 81.5 מ' ₪, עליה של כ- 15.6%, בהשוואה לכ- 70.6 מ' ₪ בשנת 2021.

באפריל 2022, החברה חילקה דיבידנד סופי לשנת 2021 בהיקף של 4 מ' ₪, בחודשים יוני, ספטמבר ודצמבר 2022 חילקה החברה דיבידנד ביניים לרבעון הראשון, השני והשלישי לשנת 2022 בהיקף של כ- 7 מ' ₪, 5 מ' ש"ח וכ- 8 מ' ₪, בהתאמה. עם פרסום הדוחות הכריזה החברה על דיבידנד ביניים נוסף לשנת 2022 בהיקף כולל של 5 מ' ₪ אשר ישולם ב- 18 באפריל 2023, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה של חלוקת לפחות 30% מהרווח הנקי של החברה בשנת 2022.

בחודש אפריל 2022, עדכנה החברה על השלמת עסקת ארנו – השקעה ורכישת 51% מהון המניות של קבוצת ארנו בתמורה של 16 מ' ₪. במסגרת הסכם הרכישה האמור, ניתנה לחברה אופציה לרכישת 9% נוספים מהון מניות קבוצת ארנו בתמורה של כ- 2.8 מ' ₪, כך שלאחר מימוש האופציה תחזיק החברה 60% מהון המניות של קבוצת ארנו.

ברבעון השלישי (אוגוסט 2022) אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית למניות החברה בסכום כולל של עד 5 מ' ₪, לתקופה של 3 חודשים, החל מיום 1 בספטמבר 2022. נכון לתום שנת 2022, השלימה החברה את תוכנית רכישת מניות החברה בעלות כוללת של כ- 5 מ' ₪.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של 2022:

הכנסות המימון ברבעון הרביעי לשנת 2022 עלו בכ- 34.4% לכ- 48.6 מ' ₪, לעומת כ- 36.1 מ' ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הוצאות המימון ועלות ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם בכ- 29.4% מהכנסות המימון, לעומת כ- 17.7% ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות המימון נטו ברבעון הרביעי לשנת 2022 גדלו בכ- 15.3% לכ- 34.3 מ' ₪, לעומת כ- 29.7 מ' ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון הרביעי לשנת 2022 עם רווח נקי של כ- 18.1 מ' ₪, לעומת כ- 19.9 מ' ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

הבעת אמון בחברה בתחום האשראי – ועדות לאמינות הגבוהה של החברה

  • במהלך התקופה עודכנה מסגרת האשראי של החברה עם אחד מהתאגידים הבנקאיים לסך של 450 מ' ₪ (חלף סך של 300 מ' ₪), כך שקווי האשראי הבנקאיים המאושרים של החברה מסתכמים לכ- 900 מ' ₪.
  • בינואר 2022, בוטלו הערבויות שהעמידה חברת צים אחזקות לכל אחד מהתאגידיים הבנקאיים.
  • בחודש ינואר 2022, השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח (סדרה א') של החברה בדרך של הרחבת סדרה בתמורה לסכום ברוטו של כ- 80.1 מ' ₪. בחודש אוגוסט 2022, השלימה החברה הנפקה פרטית נוספת של אג"ח (סדרה א') של החברה בדרך של הרחבת סדרה בתמורה לסכום ברוטו של כ- 108.6 מ' ₪.
  • בתחילת חודש יולי 2022, השלימה החברה גיוס של אג"ח חדשה, אג"ח (סדרה ב'), בתמורה ברוטו של כ- 93.8 מ' ₪, בריבית צמודה של כ- 1.25%. לאחר מועד הדוח, בחודש מרס 2023, השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח, סדרה ב' של החברה, בדרך של הרחבת סדרה למספר משקיעים מסווגים, אשר אינם בעלי עניין בחברה. בהיקף של כ- 75 מיליון שקל ע.נ., בתמורה כוללת של כ- 70.8 מיליון שקל (ברוטו).